Sitemap
English
Bookmark and Share

Husby i Grejs sogn

Ved Lisbeth Eilersgaard Christensen
(Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet)

Navnet Husby/Husaby optræder omkring 130 gange i Norden, men med en uensartet geografisk fordeling, hvor det største antal findes i Sverige og særligt i Uppland. I det gammelsvenske lovsprog optræder ordet husaby som betegnelse for en kongsgård, og i et dansk dokument fra 1233 er ordet brugt om en landsby eller gård, der tilhører enten konge eller biskop. Husby-navnene tolkes generelt i tråd med disse kilder.

 

I Sverige såvel som i Norge har Husaby-navne været genstand for talrige undersøgelser. Navnene dateres til sen vikingetid og tidlig middelalder, men ved flere svenske Husaby-lokaliteter er der iagttaget større gravfelter og storhøje fra yngre jernalder og tidlig vikingetid, hvilket flere forskere har tolket som et vidnesbyrd om, at områderne har omfattet væsentlige centrale bebyggelser allerede i forhistorisk tid. Det formodes derfor, at Husaby-lokaliteterne enten repræsenterer ældre centrale bebyggelser, hvis oprindelige navne er erstattet af navnet Husaby, eller at der er tale om nyopførte kongsgårde, eventuelt som arvtagere til ældre centrale bebyggelser inden for de samme områder.

 

Der er ikke hidtil foretaget en samlet undersøgelse af de danske Husby-navne og deres kontekst. Det er derfor uvist, i hvor høj grad de danske Husby’er kan jævnføres med de svenske og norske Husaby-navne med hensyn til tolkning, centralitet og datering.

Husby nær Jelling

På baggrund af tolkningen af de norske og svenske lokaliteter har Husby i Grejs sogn, blot 5 km nordøst for Jelling, tiltrukket sig særlig opmærksomhed i forbindelse med lokaliseringen af en eventuel kongsgård og som et sted med en mulig relation til vikingetidens Jelling.

 

I opslagsværket Danmarks Stednavne er det angivet, at Husby i Grejs sogn, Nørvang herred første gang er overleveret i en kilde fra 1499. Ved en nærmere gennemgang af dette dokument har det imidlertid vist sig, at det ikke er Husby i Grejs sogn, der sigtes til, men i stedet en Husby i Gosmer sogn, Hads Herred, nord for Horsens Fjord. Den ældste registrerede overlevering af Husby i Grejs sogn er dermed fra 1868, hvor en bebyggelse med dette navn optræder på et kort over området. På et matrikelkort fra 1793 er bebyggelsen endnu ikke anlagt, og et Skovhus er her den eneste bebyggelse nær stedet. Dette må betyde, at Husby i Grejs sogn er en helt ung bebyggelse anlagt mellem 1793 og 1868, sandsynligvis i forbindelse med eller efter udskiftningen. Navnet kan derfor ikke med nogen sikkerhed betragtes som et ægte Husby-navn, men må snarere kategoriseres som en form for opkaldelsesnavn dannet i analogi til de velkendte Husby’er. Navnet – og bebyggelsen – kan følgelig heller ikke relateres til vikingetidens Jelling.