Sitemap
English
Bookmark and Share

Statusrapporter for Jellingprojektet

Statusrapport for 2014

Jellingprojektet har i 2014 rettet fokus mod afslutning og publicering af projektdeltagernes mange undersøgelser; herunder de naturvidenskabelige analyser og dateringer, som har givet nye og særdeles gode resultater. Blandt andet er C14-datering af pollen, en forholdsvis ny metode, blevet afprøvet med held. Metoden har gjort det muligt at datere sedimentlagene fra bunden af Smededammen og dermed følge vegetationsudviklingen i området i århundrederne forud for opførelsen af palisaden.

Jelling var også repræsenteret på den store vikingeudstilling i London og Berlin. I Berlin stod en farverig kopi af Harald Blåtands store runesten i eget rum på et podie, hvor indskriften løb som på en moderne lysavis, en innovativ løsning, som sikkert havde vundet kongens accept, havde han levet i dag.

Statusrapport for 2013

Jellingprojektet fulgte i 2013 op på de forsknings- og formidlingsinitiativer, der blev sat i værk i de foregående år. En af de største opgaver, som involverede talrige medarbejdere og samarbejdspartnere, var opbygningen af særudstillingen VIKING, der blev åbnet den 20. juni af Jellingprojektets protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Projektets tredje konference, Jelling Conference III, blev afholdt i september i tilknytning til særudstillingen i København og til indvielsen af monumentområdet i Jelling. I alt deltog godt 90 forskere og andre interesserede i konferencen.

Statusrapport for 2. halvår 2012

I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel. Inden for de arkæologiske undersøgelser har vægten ligget på en udgravning øst for Jelling Kirkes gavl, hvor jordlag med begravelser og korfundamentets yderside blev undersøgt. I det sene efterår blev der også føjet nyt til vikingetidens palisadeanlæg, idet en planlagt flytning af Smededammen i forbindelse med Vejle Kommunes helhedsplan for monumentområdet gav en uventet mulighed for at opnå ny viden om palisaden og dens datering.

Statusrapport for 1. halvår 2012

Jellingprojektets første fase, planlagt frem til udgangen af 2011, er forlænget til og med 2012. Jellingprojektet har modtaget tilsagn om en tillægsbevilling fra Bikubenfonden, der gør det muligt at følge op på resultaterne fra projektets fase 1. Sideløbende med Jellingprojektets fase 2 blev der i foråret 2012 iværksat et særskilt projekt om den stående Jelling Kirkes ældste historie baseret på resultaterne af en forundersøgelse i 2011.

Statusrapport for 2. halvår 2011

Jellingprojektets arkæologiske indsats har i løbet af efteråret 2011 været rettet mod at afslutte de udgravninger, der i foråret og forsommeren blev indledt inden for det centrale palisadeområde samt ved højene og ved den nordlige palisadelinie. Prøver fra stolpehuller og anlæg er sendt til behandling og efterfølgende naturvidenskabelige analyser. Ikke mindst prøver fra det vestligste Trelleborghus er interessante på grund af det synligt høje indhold af trækul, der kan være forbundet med sløjfning af anlægget.

Statusrapport for 1. halvdel af 2011

Det første halvår af 2011 har været præget af omfattende aktivitet på mange områder. Jellingprojektet været stærkt engageret i udgravninger og undersøgelser i Jelling, og flere delprojekter er iværksat inden for den overordnede målsætning. Samtidig har deltagerne bidraget med både viden og ressourcer til projektets formidlingsinitiativer og i samarbejdet med eksterne partnere, især Kulturarvsstyrelsen og Vejle Kommune, der begge er stærkt involveret i bevaring og formidling af Jellingmonumenterne.

Statusrapport for 2. halvdel af 2010

Første halvår af 2010 betød et afgørende gennembrud i undersøgelsen af Jellings store palisadekompleks. Palisadens konstruktion og forløb blev undersøgt ved udgravninger på fire punkter langs palisadelinien – ved Gorms Torv, Smededammen, Thyrasvej og Markedspladsen – mens spor af nye bygninger tæt knyttet til palisadeanlægget blev afdækket inden for den nordøstlige kvadrant. Resultaterne betød, at det var muligt at formulere en ny model for udbygningen af monumentkomplekset og ændringerne i dets karakter og betydning i anden halvdel af 900-årene. Udgravningerne fortsatte henover sommeren og efteråret, hvor de sidste dele af nordøst-kvadranten blev undersøgt. Der dukkede ikke flere spor op af bygninger fra vikingetiden, men til gengæld nye detaljer om de bygninger af Trelleborgtype, der lå langs med palisaden, detaljer, som underbygger dateringen og ligheden med ringborgenes bygninger. Statusrapport (pdf).

Statusrapport for 1. halvår af 2010

Jellingprojektet er nu gået ind i sit andet hele år. Rækken af delprojekter er vokset, og aktiviteten på de forskellige fronter er stor. En væsentlig del af forårets indsats har været rettet mod planlægningen og gennemførelsen af Jelling Conference II i maj samt iværksættelsen af undersøgelser af palisadekomplekset. Flere arkæologiske og natur-videnskabelige undersøgelser vil følge til efteråret, hvor projektet ligeledes er involveret i de udgravninger, der skal udføres i forbindelse med sikringen af de to runesten.

Statusrapport (pdf)

Statusrapport for 2. halvdel af 2009

I løbet af efteråret 2009 er der fulgt op på initiativer og planer fra foråret. En stor del af indsatsen har været rettet mod det arkæologiske og naturvidenskabelige feltarbejde, hvor forundersøgelsen Jelling Nord og ikke mindst boringerne i de to høje i Jelling har vakt stor opmærksomhed både lokalt og i den landsdækkende presse. På formidlingssiden er der først og fremmest gjort en stor indsats for at få åbnet for Jellingprojektets hjemmeside både projektbeskrivelser, rapporter fra projektet, generel viden og nyheder kan præsenteres for et bredere publikum. I forlængelse heraf er udviklingen af et internetbaseret læringsspil til brug i folkeskolen iværksat. Statusrapport.

Statusrapport for 1. halvår af 2009

Inden for forskningen har indsatsen i årets første måneder primært været rettet mod det arkæologiske og naturvidenskabelige feltarbejde samt monumenternes lokale og regionale kontekst. Formidlingsmæssigt har vægten først og fremmest ligget på opbygningen af en hjemmeside for Jellingprojektet samt en undersøgelse af mulighederne for internetbaseret formidling og undervisning. Statusrapport.

Statusrapport 2008

Monumenterne i Jelling – de to runesten rejst af kongerne Gorm og Harald, de vældige høje og Jelling Kirke – blev i 1994 optaget på UNESCO’s liste over verdens særligt bevaringsværdige historiske mindesmærker. I efteråret 2007 og foråret 2008 blev de første initiativer taget på Nationalmuseet til et storstilet projekt, der med udgangspunkt i Jellingmonumenterne ville sætte fokus på det danske samfund og dets kulturelle forbindelser til omverdenen i vikingetiden og den tidlige middelalder. Statusrapport.