Sitemap
English
Bookmark and Share

Skibet

Ved Lisbeth Eilersgaard Christensen & Rikke Steenholt Olesen
(Afdeling for navneforskning, Københavns Universitet)

Stednavnet Skibet vest for Vejle har bidraget til forestillinger om, at Vejle Å har været sejlbar i hvert fald til dette sted. Navnet er sammensat af ordet ’skib’ og det gammeldanske ord ’with’ med betydningen ’skov’; tolkningen af navnet er dog ikke helt entydig. Forleddet ’Skib-’ kan selvfølgelig sigte til (sejlads med) skibe, men ordet kan også indgå i navne af mere sammenlignende karakter som betegnelse for naturformationer eller oldtidsminder, ligesom det i tilknytning til skov- eller rydningsbetegnende navne kan sigte til, at der de pågældende steder er blevet hentet tømmer til skibsbyggeri. Valget af tolkningsmulighed er som regel motiveret af bl.a. stedets beliggenhed, hvor en relation til sejlbart vand støtter den først tolkning, mens en beliggenhed langt fra (sejlbart) vand fører til en af de alternative løsninger.

 

Der er således flere mulige tolkninger af navnet Skibet. Det skovbetegnende efterled kunne indicere, at navnet betegner en skov, hvorfra der er hentet tømmer til skibe, mens beliggenheden ved (formodet) sejlbart vand omvendt kan motivere en tolkning i relation til sejlads. Holdbarheden af det sidste argument forudsætter dog, at det fra anden side kan godtgøres, at Vejle Å har været sejlbar ind til området ved Skibet.

’Skib’ og sejlads

Andre mulige indicier på sejlads kan findes i området. Blandt disse er en præsteindberetning til professor Ole Worm i København fra 1638, hvori der fortælles om fund af skibsankre, der ifølge gamle folk på stedet skal være pløjet og gravet op ved Skibet. Da der ikke er andre henvisninger til disse fund, er overleveringen måske snarere motiveret af stednavnet Skibet end af egentlige realiteter.

 

Imidlertid er der også andre stednavne, der muligvis sigter til skibe og sejlads. Navnet Snekkemade er overleveret i en kilde fra 1485. Forleddet kan være ’snekke’, der dækker et ’mindre fartøj, krigsskib, ledingsskib’. Overleveringen af navnet tyder dog på, at forleddet også kan være ordet ’sæk’ med betydningen ’hængesæk’, og dets tilknytning til sejlads er derfor ikke sikker. Endnu et navn, Skibagre, peger mod skibe og sejlads. Forleddet er her ordet ’skib’, men præcis hvilken betydning, der ligger i navnet, er dog uvist. Snekkemade kan ikke stedfæstes præcist, men beskrives som beliggende ved Vilstrup Å i Nørre Vilstrup ejerlav. Skibagre ligger i samme ejerlav.

 

En vurdering af sejladsmulighederne på Vejle Å ud fra stednavnenes udsagn er således ikke uden problemer. De tre stednavne Skibet, Snekkemade og Skibagre kan alle relateres til skibe og sejlads, men det præcise betydningsindhold i det enkelte navn er tvetydigt. Skibet og Skibagre indeholder dog begge med sikkerhed et skibsbetegnende forled, og dét, at to af hinanden uafhængige stednavne i samme område nær Vejle Å har ordet skib som forled, kan tages som et positivt indicium på en tilknytning til skibe i området og dermed også sejlads.

 

 

Læs mere om de gamle fund fra Skibet i bogen ’Præsteindberetninger til Ole Worm I, Ålborg og Ribe Stifter 1625-42’ (København 1970).

 

 

Læs mere om snekkenavne i artiklen ’Da kom en snekke … Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet’ af Bente Holmberg og Jan Skamby Madsen i tidsskriftet Kuml 1997-98.