Sitemap
English
Bookmark and Share

Feltarbejde 2011

 

Jellingprojektet fortsætter i 2011 de arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser i og omkring monumentkomplekset i Jelling. Som i 2010 rettes udgravningerne mod området inden for det store palisadeanlæg, der indrammer højene og kirken. Et mindre felt mod nordvest forventes at kunne give oplysninger om udnyttelsen af dette område og ikke mindst, om der her skulle være flere bygninger svarende til de bygninger, der i 2010 blev identificeret inden for NØ-kvadranten. En undersøgelse omtrent midt for palisadelinien sætter fokus på den påviste port samt konstruktionen af en bygning umiddelbart sydøst herfor. Yderligere felter er planlagt nord og vest for kirkegården, hvor der kan tænkes spor af den formodede kæmpeskibssætning på godt 350 m. Udgravningerne gennemføres i et samarbejde mellem Jellingprojektet, Vejle Museum og Aarhus Universitet.

 

Det centrale område omkring kirken spiller en særlig rolle for forståelsen af monumenterne og hele det store palisadeanlæg. Området omkring de to runesten vil blive undersøgt af Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen som led i etableringen af overbygninger over runestenene. I forlængelse heraf planlægges mindre felter henholdsvis nord og syd for Jelling Kirke i tilknytning til udgravninger gennemført i 1940’erne og 1970’erne.

 

Sideløbende med de arkæologiske udgravninger fortsættes de undersøgelser af lokale jordbundsforhold, der blev indledt af Inst. for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet i 2010.