Sitemap
English
Bookmark and Share

Broen over Ravning Enge

Et helt brofag bestod af fire lodrette stolper og en skrå støttestolpe ved hver side. Foto Nationalmuseet.

Omkring år 980 opførtes en mægtig bro over Ravning Enge ved et af de bredeste steder i Vejle Å-dal. Broens eksistens har været kendt siden 1930’erne, hvor enkelte stolper dukkede op ved grøftegravning i engene. Regulering af Vejle Å og dræning af engene førte i 1953 til opdagelsen af flere stolper på sydsiden af å-dalen ved Vork. Toppen af stolperne stak op, efterhånden som tørvelagene begyndte at falde sammen som følge af dræningen. Flere endnu viste sig ved anlæggelse af et dambrug i 1956, ligeledes på Vork-siden. Tilsvarende stolper dukkede op på nordsiden af ådalen.

I 1972 indledte Nationalmuseet udgravninger på stedet. De varede frem til museumsinpektør Thorkild Ramskous død i 1982, men blev genoptaget i 1993 af museumsinspektør Mogens Schou-Jørgensen, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat/Nationalmuseet, på grundlag af Ramskous efterladte optegnelser om broen. De nye undersøgelser bestod mest af kontrollerende feltarbejde, hovedsageligt baseret på boreprofiler og opmålinger, men nye arkæologiske undersøgelser blev også udført. Opmærksomheden blev ikke mindst rettet mod brofæsterne og deres nærmeste omgivelser, det ældre voldsted Troldborg Ring samt nogle lave voldanlæg på ådalens nordside. Ved omlægninger i 1995-1996 af et dambrugsareal, der delvist dækkede broens nordligste fæste og det første brofag, fremkom yderligere nyt materiale, nemlig dele af broens overbygning. I forbindelse med undersøgelserne har der sideløbende været foretaget en række forskellige naturvidenskabelige analyser, herunder geofysisk kortlægning, geologiske analyser og ikke mindst nye dendrokronologiske målinger af det bevarede træ.

Projektets målsætning

Oplysningerne om de første fund fra Ravning Enge blev publiceret i Vejle Amts historiske Aarbøger i 1959, og der er sidenhen udkommet adskillige artikler, der præsenterer brobyggeriet. Projektet sigter mod en samlet videnskabelig publikation af udgravninger og naturvidenskabelige undersøgelser, og det gennemføres i en samfinansiering mellem Jellingprojektet, Nationalmuseet/Danmarks Oldtid og Farumgaardfonden.

Broanlægget er et imponerende bygningsværk fra slutningen af Harald Blåtands levetid, og med en placering blot 10 km syd for Jelling er det naturligt at knytte Jelling og Ravning Enge sammen. Størrelsen og forbruget af tømmer og arbejdskraft tyder på, at broen er opført af datidens centralmagt. Dens nøje samtidighed med vikingetidens geometriske ringborge i Danmark (Trelleborg på Sjælland, Fyrkat og Aggersborg i Jylland, Nonnebakken på Fyn) gør det nærliggende at opfatte Ravning-broen og måske andre mindre samtidige broer som et væsentligt led i den politiske og militære aktivitet omkring år 980.

Projektansvarlig: Museumsinspektør fil. Dr. Peter Pentz, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

En moderne landmålerstok sat ned ved siden af en brostolpe med spor af øksehug. Foto Nationalmuseet.
En af brostolperne trækkes op ved maskinel hjælp. Foto Nationalmuseet.
En jorddæmning beskytter broens forløb over Ravning Enge, maj 2010. Foto: Nationalmuseet
Ravning Enge. Foto: Nationalmuseet
Hulvej i skoven på nordsiden af broen. Foto: Nationalmuseet