Sitemap
English
Bookmark and Share

Palisaden i Smededammen

Charlotta Lindblom, VejleMuseerne

Arkæologer fra VejleMuseerne og Aarhus Universitet har gravet planker og stolper af egetræ frem på bunden af Smededammen. Arkæolog Charlotta Lindblom dokumenterer fundet i tegning. Foto VejleMuseerne.

Arkæologerne er nu nået et skridt længere i årets undersøgelse af Smededammen. Ved prøvegravningen i november 2012 blev der fundet fire stolper af egetræ, som ud fra en kulstof-14 datering kunne dateres til vikingetiden. Stolperne er nu lokaliseret igen, og der er åbnet for et omtrent 4 m langt stykke af den sydlige linje i den palisadegrøft, der omgav det 12,5 ha store areal omkring Jellingmonumenterne.

Palisadeforløbet (set fra vest) er renset og klar til fotografering. På begge sider af palisaden ses kanterne af den grøft, som blev gravet til plankerne, og hullerne til stolperne. Fylden er omrodet sammenlignet med det helt urørte ler udenfor. Foto Charlotta Lindblom.

Arbejdsforholdene er også i år vanskelige på grund af vand, mudder og undergrundens stive ler. De våde og iltfattige forhold giver til gengæld gode bevaringsbetingelser for træ. Ud fra prøvegravningen i 2012 så det ud til, at egestolperne måtte være banket direkte ned i leret, men nu hvor stolperne er fremme igen, står det klart, at der også her ved Smededammen var gravet en grøft til palisadens lodrette tømmer. Grøftens kanter og sider står skarpt i tørvelagene og leret nedenunder. Området må den gang have været fugtigt, men alligevel tørt nok til, at det kunne lade sig gøre at grave en grøft.

Grøften har de samme mål, som vi tidligere har set på nord-, øst, syd- og vestsiden af palisaden. I udgravningen ved Gorms Torv vest for Smededammen i 2010 stod palisadens konstruktion med tæt stillede planker i midten og lodrette stolper placeret på hver side med jævne mellemrum meget tydeligt i undergrunden. Denne konstruktion kan endnu en gang bekræftes. Ja bedre endnu, den kan ses, idet der i Smededammen er bevaret både egeplanker i palisadegrøften og stolper. Vi står ansigt til ansigt med vikingetidens mægtige Jelling!

Egetræet er skrøbeligt, men står velbevaret i leret på bundet af Smededammen. Forrest en stolpe på ydersiden af palisaden og bag den lodrette planker. Foto Anne Pedersen.
Palisadegrøftens kant mod nord (palisadens inderside) står skarpt afgrænset mod det blå ler på bunden af Smededammen. Foto Anne Pedersen.

Egetræet og grøften fotograferes og måles nøjagtigt ind, så det korte stykke kan passes ind i den store plan af palisadeanlægget. Derefter skal egetræet tages op, konserveres og – måske vigtigst af alt – dateres. Forhåbentlig er årringene i egetræet tilstrækkeligt velbevarede til, at de ved hjælp af en dendrokronologisk analyse kan give en helt præcis datering af tidspunktet for fældningen af tømmeret til det enorme bygningsværk. Blev det opført før, samtidig med eller efter opførelsen af den store Nordhøj, der ligger nøjagtig midt i palisadeanlægget?

Det diskuteres, hvordan palisadens træ bedst kan sikres og tages op til datering og konservering. Foto Anne Pedersen.

Samtidig med dokumentation af egetræet bliver der taget prøver af de tørvelag, som grøften til palisaden er gravet ned igennem, og prøver af jordfylden omkring plankerne i grøften. Prøverne vil blive analyseret for pollen og andre spor, der kan bidrage til billedet af landskabet i Jelling på det tidspunkt, da palisaden blev opført.

Morten Fischer Mortensen, Nationalmuseet, beskriver jord- og tørvelag over Smededammens bund og tager prøver til analyse. Foto Anne Pedersen.

Se filmen fra opgravningen af Harald Blåtands palisader