Sitemap
English
Bookmark and Share

Smededammen II

Området sydøst for Sydhøjen med tidligere udgravninger indtegnet. Den omtrentlige placering af feltet ”Smededammen II” er vist med en rød pil. En sort punkteret linje viser det ”beregnede” forløb af palisadeanlæggets sydlige forløb.

I 2007 afdækkede Vejle Museum på grundene Gormsgade 7 – 9 i Jelling sporene efter et kraftigt hegn, som med den nye viden fra udgravningerne nord for Nordhøjen efterfølgende blev tolket som en del af det sydlige hegnsforløb i en stor firkantet palisade omkring monumentområdet. Denne undersøgelse blev i efteråret 2009 fulgt op med en ny udgravning (en syd-nord gående søgegrøft) syd for ”Rektorboligen” (Vejlevej 2) med det formål at få bekræftet det formodede hegnsforløb længere mod øst. Det viste sig imidlertid, at fundamentgrøften til hegnet ikke fandtes der, hvor det var forventet. Dette tyder på, at hegnet i den sydøstlige del af det store anlæg er forløbet lidt anderledes end først antaget og måske knap så regelmæssigt som mod nordøst. Undersøgelsen i 2009 gav heller ikke noget endeligt svar på forholdet mellem Smededammen og palisadeanlægget. Er Smededammen et yngre fænomen i lighed med den nu opfyldte Seminariedam vest herfor, som blev anlagt i 1800-årene, eller fandtes dammen allerede i vikingetiden?

I 2010 forskydes undersøgelsen til området øst for Smededammen. Målet er her at søge yderligere støttepunkter for hegnets linjeføring samt – om muligt – at lokalisere det store anlægs sydøstlige hjørne. En afdækning af hjørnerne er afgørende for forståelsen af palisadeanlæggets form og karakter. Hjørnet vil samtidig give en præcis længde på østsiden.

Udgravningen er planlagt til juni/juli. Der vil blive trukket en række 2 m brede øst-vest gående søgegrøfter på parkeringspladsen øst for Smededammen. Når/hvis spor af fundamentgrøften lokaliseres, vil grøften blive fulgt mod syd, så vidt muligt indtil anlæggets sydøstlige hjørne er fundet. På udvalgte steder vil fundamentgrøften blive skåret på tværs, og jordprøver vil blive taget med henblik på at udskille trækul til C14 datering.

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum.

 

Læs mere om resultaterne af udgravningen i 2009 i artiklen ’Nyt fra Jelling’ af Steen Wulff Andersen, Mads Kähler Holst og Henrik Breuning-Madsen i Skalk 2010 nr. 1.