Sitemap
English
Bookmark and Share

Gorms Torv II

Ved en forundersøgelse på grundene Gormsgade 7-9 i Jelling afdækkede Vejle Museum i 2007 sporene af et kraftigt hegn, som efterfølgende er tolket som en del af den sydlige linie i den store firkantede palisade omkring Jellingmonumenterne. Samtidig blev man opmærksom på, at der ved en udgravning forud for opførelsen af Sparekassens nye bygning på den modsatte side af Gorms Torv i 2005 var registreret spor af et tilsvarende hegn.

I maj 2010 lægges to mindre felter ved Gorms Torv, nærmere bestemt den nordlige del af de to grunde Gormsgade 7 – 9. Hensigten er dels at få supplerende oplysninger om palisadens fundamentgrøft, dens konstruktion og linieføring, herunder afklare om palisaden har haft åbninger mod syd i dette område, dels at udgrave de fyldskifter af nyere dato, som blev registreret ved forundersøgelsen i 2007. Fyldskifterne ligger omtrent der, hvor skibssætningens sydspids formodes at have været, og målet er at undersøge, om der under fyldskifterne er bevaret spor af anlæg, der kan knyttes til skibssætningen. En mulighed er, at der her vil være stolpespor svarende til det 1,7 m dybe stolpehul, der blev fundet i spidsen af en gruppe sten nord for Nordhøjen i 2007. Fylden i dette nordlige stolpehul viste spor af en mægtig træstolpe, der måske har raget flere meter op over terrænet. En tilsvarende stolpe mod syd vil støtte tolkningen, at monumenterne i Jelling omfattede en mægtig skibssætning, hvori Nordhøjen lå som midterpunkt.

Området syd for Sydhøjen med de tidligere udgravninger indtegnet. De planlagte udgravningsfelter er markeret med grøn streg. En sort punkteret linje viser det ’beregnede’ forløb af palisaden, mens den sydlige ende af skibssætningen er markeret med violet.

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum.

 

Læs mere om resultaterne af udgravningerne i 2006 og 2007 i artiklen ’Kongeligt?’ af

Peter Mohr Christensen og Steen Wulff Andersen i Skalk 2008 nr. 1.