Sitemap
English
Bookmark and Share

Markedspladsen

Området nord for Jelling Kro, den såkaldte Markedsplads. En sort punkteret linje viser det ”beregnede” forløb af indhegningen, og det mulige undersøgelsesområde er markeret med en rød ellipse.

I 2007 afdækkede Vejle Museum nord for kirkegården i Jelling en del af den nordlige side af fundamentgrøften til det store firsidede palisadeanlæg, der menes at have omkranset monumenterne i Jelling. Nordhegnets forløb vest for Tørringvej hviler imidlertid udelukkende på en forventning om, at indhegningens sider har været rette, samt at hegnet fortsætter til mødet med ”vesthegnet”, hvis linjeføring blev påvist i Vestergade i 2008/09. Hensigten med undersøgelsen i 2010 på den såkaldte Markedsplads nord for Jelling Kro er i lighed med målet for udgravningen Smededammen II at få supplerende støttepunkter for linjeføringen samt – om muligt – at lokalisere det store anlægs nordvestlige hjørne. Lokaliseringen af dette hjørne vil kunne af- eller bekræfte, om anlæggets nordlige linje også mod vest har fulgt en fuldstændig ret linje som mod øst og dertil vise, om linjeføringen kan forbindes med det vestlige forløb.  Afdækningen af hjørnet er et vigtigt led i den generelle forståelse af anlæggets form og karakter, men vil desuden føje endnu et længdemål, den nordlige linje, til anlægget.

Undersøgelsen forventes udført i juni 2010. Der er planlagt en række 2 m brede nord-syd gående søgegrøfter i det nordvestlige hjørne af parkeringspladsen nord for Jelling Kro. Når/hvis spor af fundamentgrøften lokaliseres, vil denne blive fulgt mod vest – så langt dette er muligt og under forudsætning af den nødvendige tilladelse – indtil det nordvestlige hjørne er fundet. Fundamentgrøften vil blive skåret på udvalgte steder for at undersøge mulige spor af palisadens konstruktion, og der vil blive taget jordprøver med henblik på at udskille trækul til C14 datering.

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum.

Læs mere om fundet af det vestlige palisadeforløb i artiklen ’Bautasten og kæmpehegn’ af Steen Wulff Andersen i Skalk 2009 nr. 1.

Udsnit af det vestlige hegnsforløb ved Vestergade 3, sydvest for udstillingshuset Kongernes Jelling. Foto Vejle Museum.